با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، فایل ‌های ضبط شده جلسات حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه حذف میگردد. لطفا برنامه ریزی فرمائید

You have been invited to join

8th Iranian Biennial Chemometrics Seminar


A
Ahmad Mani (Owner)
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.